Bước 1: Trên menu màn hình chính bấm vào tab thêm sẽ hiển thị màn hình chọn đăng ký

Bước 2: Trên màn hình bấm vào nút đăng ký màn hình nhập thông tin sẽ hiển thị

Bước 3: Chọn đối tượng đăng ký câu lạc bộ hoặc cá nhân

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin (*) không được trống

Bước 5: Bấm nút gởi để hoàn thành đăng ký